تبلیغات

برنامه میانترم نیمسال اول 92-91 دانشگاه پیام نور مرکز مراغه

برنامه میانترم نیمسال اول 92-91 دانشگاه پیام نور مرکز مراغه


برنامه میانترم نیمسال اول 92-91

      

<td style="te

نام درسرشته تحصیلیتاریخ امتحانساعت امتحان
مدیریت تحول مدیریت دولتی 91/9/1214-12 
 اصول مدیریت تعاونیهاکشاورزی 18-16 
مدیریت تعاونیها مدیریت دولتی 16-14 
فیزیک 2 (2.3.4.5.)ریاضی - شیمی 91/9/1112-10 
فیزیک 2 (2.3.4.5.) ریاضی - شیمی  14-12 
فیزیک 2  (2.3.4.5.) کامپیوتر16-14 
فیزیک 2 (2.3.4.5.) مهندسی صنایع 18-16 
اقتصاد کلان 1(3 فصل اول کتاب)کشاورزی91/9/1410
صنایع روستایی(فصل 4.5.7.8)
اقتصاد ایران با تکیه بر روستاها12
تهیه و ارزیابی طرحها ی کشاورزی (3 فصل اول کتاب)91/9/2112
مدیریت  تولیدات روستایی12
بیوشیمی عمومیزیست91/9/21 ساعت کلاسی
بیوشیمی گیاهی
حقوق بین الملل خصوصی 2حقوق91/9/1210
ویزگیهای جمعیت شناسی ایران علوم اجتماعی91/9/9ساعت کلاسی
اقتصاد توسعه کشاورزی(2.4.9و10علوم اجتماعی   91/9/2112
مدیریت واحد های زراعی91/9/2810
اقتصاد خرد( از فصل 9 تا آخر فصل 19)91/9/2814

جانور شناسی1

زیست شناسی      91/9/2815-14 
ویروس91/9/2110-9 
پروتوزولوژی91/9/2110-9 
سلولی و مولکولی 91/9/2812-11 
زیست جانوری 91/9/1417-16 
حقوق تطبیقیالهیات91/9/21ساعت کلاسی 
حقوق مدنی 8حقوق91/9/21
    
تغییرات اجتماعی علوم اجتماعی  91/9/138
هوش مصنوعیکامپیوتر91/9/2014
شیمی آلیزیست91/9/1030/10
پایگاه داده هاکامپیوتر91/9/24ساعت کلاسی
شبکه کامپیوتری91/9/17
مهندسی اینترنت91/9/17
مهندسی نرم افزار 1کامپیوتر91/9/9ساعت کلاسی
طراحی و پیاده سازی 91/9/24 
باغیانی عمومی کشاورزی  91/9/2616 
آزمایشگاه باغبانی عمومی 91/10/316 
حقوق بین المللی خصوصی 2 حقوق 91/9/1210 
فیزیولوژی تنشهای گیاهی  زیست  91/9/1613 
تکامل 91/9/2313 
مالیه عمومیحقوق91/9/1014
حقوق تجارت 191/9/1016
ویزگیهای جمعیت شناسی ایرانعلوم اجتماعی91/9/9ساعت کلاسی
جامعه شناسی شهری91/9/210
جغرافیای انسانی ایرانعلوم اجتماعی  91/9/211/30
برنامه ریزی مسکن 
برنامه ریزی منطقه ای
برنامه ریزی شهری
حقوق کار الهیات91/9/109/30
حقوق تجارت 110
حقوق تجارت 2حقوق12
ساختمان وتجهیزات کتابخانه کتابداری    91/9/7ساعت کلاسی    
متون تخصصی 91/9/14
آیین نگارش علمی 91/9/21
مقدمه ا ی بر روابط عمومی 91/9/27
فیزیولوزی تنشزیست91/9/2310 
تکامل12
اکولوزی عمومی14
اندیشه اسلامی 2  علوم انسانی91/9/7
اندیشه اسلامی 2علوم پایه 91/10/511 
کلام 1 الهیات 91/9/8
روش تحقیق در علوم اسلامی  الهیات 91/9/930/8 
کلیات فلسفه علوم اجتماعی- روانشناسی 91/9/930/9 
علم النفس روانشناسی  91/9/911 
اندیشه های اسلامی 1 علوم انسانی91/9/119
منطق 1الهیات91/9/2930/10
اندیشه اسلامی 1علوم پایه ومهندسی91/9/149
فلسفه فقهالهیات91/9/1630/9
کلیات فلسفهالهیات91/9/3010
فیزیکزیست91/10/1ساعت کلاسی 
جنگلداری کشاورزی 91/9/1616 
روانشناسی اجتماعیروانشناسی91/10/2ساعت کلاسی
تاریخچه ومکاتب روانشناسی91/9/25ساعت کلاسی
طراحی الگوریتمکامپیوتر91/9/1930/8
سیستم عامل11
حقوق اداریمدیریت91/9/178
حقوق بین المللی عمومی 1حقوق11
حقوق تجارت 3حقوق15/30
آشنایی با تاریخ وروشهای  تفسیر تا ص108الهیات91/9/1816
آشنایی با علوم قر آن حدیث 91/9/25
حقوق جزای اختصاصی 1   حقوق91/9/2010  
آئین دادرسی کیفری 1.2 
امور مالی تعاونیهاعلوم اجتماعی91/9/2814
فرهنگ وتمدن در اسلامکلیه رشته ها91/10/112
اصول حسابداری 2 (فصول 4.5.7.8)
حسابداری  91/9/614 
اصول حسابداری 3 (فصول3تا7)کلیه رشته ها   91/9/2710 
حسابداری میانه 1 (از فصل 1 تا 8)حسابداری 91/9/2610 
حسابداری مالیاتی (کل کتاب)91/9/199
مدیریت مالی 1(تا آخر فصل 6)کلیه رشته ها91/9/139
مدیریت مالی 2(تا آخر فصل 9)حسابداری91/9/1214
اصول حسابرسی 1(کل کتاب )کلیه رشته ها91/9/2615
اصول حسابرسی 2(کل کتاب)حسابداری91/9/2715
حسابداری صنعتی(کل کتاب) 91/9/2612
حسابداری صنعتی (کل کتاب)مدیریت ها91/9/2712
امور مالی تعاونیها(کل کتاب)علوم اجتماعی91/9/2814
اصول  حسابداری و حسابداری واحد های کشاورزی(تا آخر فصل 6) هر دو گرایش91/9/1410
 شیمی تجزیه 2شیمی  91/9/2830/14 
فیزیک 1کامپیوتر91/9/23ساعت کلاسی
فیزیککشاورزی91/9/2412
آشنایی با دفاع مقدس کشاورزی - کامپیوتر 91/9/1214 
حسابداری
حقوق - کتابداری91/9/1310
علوم اجتماعی - ریاضی
شیمی - زیست - ادبیات - صنایع - پروزه
مدیریت91/9/1314
هنر-الهیات -روانشناسی
ریاضی 2مهندسی صنایع91/9/8ساعت کلاسی  
آمار و احتمال 2 ریاضی91/9/12
معادلات دیفرانسسیلمهندسی صنایع91/9/22
 استاتیک 91/9/16 
12 
جانور شناسی 2 زیست شناسی   91/9/815 
جنین شناسی 14 
آنالیز ریاضی 1.2  91/9/25ساعت کلاسی 
زبان تخصصی شیمی91/9/916
تجزیه مقادیر بسیار کم91/9/1816
تجزیه دستگاهی 91/9/158
شیمی عمومی91/9/1614
شیمی عمومیزیست91/9/2116
شیمی عمومی کشاورزی91/9/2114
شیمی تجزیه 1شیمی91/9/2514
حقوق مدنی 4حقوق 91/9/1014 
مدیریت منابع انسانی   مدیریت   91/9/8ساعت کلاسی   
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت  91/9/8
خلاقیت وحل مساله 91/9/15
مباحث  ویزه در مدیریت دولتی 91/9/15
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان91/9/15
اکولوزی گیاهیزیست 91/9/1410
روش های رده بندی گیاهان91/9/1410 
تشریح ومورفولوزی گیاهی 91/9/812 
کاربرد طیف سنجیشیمی 91/9/25 16 
حقوق مدنی4 حقوق 91/9/10 14 
شیمی آلی 2 شیمی  91/9/25 14 
مبانی شیمی پلیمر 91/9/27 30/8
 خاقانی ونظامیادبیات 91/10/2 11 
عروض و قافیه91/10/311
ادبیات معاصر 1 ادبیات   91/9/20 14 
آشنایی با علوم قرآنی 91/9/16 11 
نقد ادبی91/9/1114
معانی وبیان 291/9/1214
مقاومت مصالح 1مهندسی پرو‍‍ژه وصنایع91/9/3010
مثنوی 2ادبیات 91/10/212
سبک شناسی 1 نظم91/10/312
تصمیم گیری و تعیین خط مشی مدیریت دولتی91/9/139
مدیریت منابع انسانیمدیریت بازرگانی91/9/1310
روابط صنعتیمدیریت صنعتی و دولتی91/9/1311
مبانی مدیریت صنعتیمدیریت صنعتی91/9/1312
مدیریت تولیدکلیه رشته ها91/9/1313
مبانی تنظیم بودجهمدیریت91/9/15ساعت کلاسی
زبان تخصصی2روانشناسی91/9/22

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...